Македонски (Macedonian)
Banner
Banner
Banner

Награди

Municipalities

Banner

Платформа Вклучи се-побарај гласно

Платформа „Вклучи се – побарај гласно!“ можност за размена на информации и искуства, а преку форумот дебати и дискусии за прашања кои ги засегаат жените на локално ниво.
www.vklucisepobarajglasno.mk

Платформата е дел од проектот „Вклучи се – побарај гласно!“ на НСРР – Национален совет за родова рамноправност и АГОРА – Центар за промовирање граѓански вредности, поддржан во рамките на проектот на UN Women „Промовирање на родово-одговорни политики и буџети: кон транспарентно, инклузивно и отчетно управување во Република Северна Македонија“, со финансиска поддршка од Швајцарската агенција за развој и соработка и Шведската агенција за меѓународна соработка и развој – Сида.

“ВКЛУЧИ СЕ – ПОБАРАЈ ГЛАСНО!“
Платформата има за цел да ја поттикне и зголеми соработката помеѓу сите организации кои работата на унапредување на женските права како и место каде женските организации ќе споделуваат и разменуваат искуства, ќе разговараат на теми важни за женското движење, теми поврзани со работењето на општините, граѓанските можности за вклучување во процесите на носење одлуки како на локално така и на централно ниво. Ќе служи како место каде ќе произлегуваат идеи и акции за застапување за промени.

www.vklucisepobarajglasno.mk

 

ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОМОТИВНА МЕДИУМСКА КАМПАЊА ВО РАМКИ НА ПРОЕКТОТ „Вклучи се – Побарај гласно!“

Краен рок за пријавување 18. 04.2021

НСРР – Национален совет за родова рамноправност со своите партнери АГОРА – центар за промоција на граѓански вредности објавуваат повик за доставување понуди за изработка на промотивна медиумска кампања во рамките на проектот “Вклучи се – Побарај гласно!“, финансиран од канцеларијата на UN Women во Скопје.

Детални информации во врска со точните барања се наоѓаат подолу во документот и истите ќе претставуваат упатство за изработка на понудата.

Сите дополнителни прашања во функција на појаснување на барањето за понудата, заинтересираните можат да ги постават најдоцна до 10.04.2021 до 14:00 часот на следните електронски адреси:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Официјалната понуда со вклучени задолжителни документи треба да е доставена најдоцна до 18.04.2021, до 00,00 часот, по електронски пат на следните адреси:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it по име „ПОНУДА ЗА МЕДИУМСКА КАМПАЊА”

Сите понуди кои ќе стигнат по истекот на зададениот рок нема да се земат во предвид и нема да се разгледуваат.

Сите понуди ќе се разгледуваат и оценуваат врз основа на потполноста на информациите кои се побаруваат и врз основа на критериумите за евалуација објаснети во опис на повикот за доставување на понуди.

Сите предлози и понудата треба да се на македонски јазик.

Времетраење на кампањата период од 12 месеци, започнувајќи од јуни 2021 до 1 мај 2022 година.

Ви благодариме,

Тимот на Вклучи се – Побарај гласно!

Целосниот повик, со сите информации можете да го најдете на:

ПОВИК за поднесување понуди за изработка на медиумска кампања

02.04.2021

 

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ВЕБ ПЛАТФОРМА ЗА Е-ЗНАЕЊЕ


 

 

 Сојуз - Национален Совет за Родова Рамноправност (НСРР) во партнерство со АГОРА -   Центар за промоција на граѓански вредности, во рамки на проектот „Вклучи се -   Побарај гласно“, финансиран од UN Women има за цел да ги поддржи локалните женски и   граѓански организации да спроведат акции за зајакнување и мобилизација на жените и нивно   активно учество во  локалната заедница.

 Во тој контекст, НСРР и АГОРА сакаат да идентификуваат компанија што ќе развие веб-   платформа која ќе придонесе кон градење на капацитетите на локалните женски организации   и  нивно вмрежување.  

 За да ја преземете спецификацијата релевантна на овој повик, кликнете на линкот.

 Рокот за доставување на понудите е 23.02.2021.  

Отворен повик за финансиска поддршка

      


   ЈАВЕН ПОВИК БР.01/2020


За финансиска поддршка на женски граѓански организации кои работат на унапредување на правата на жената и нејзината улога во општеството
проект “Вклучи се – Побарај гласно!“
спроведуван од НСРР – Национален совет за родова рамноправност во соработка со АГОРА – Центар за промовирање на граѓански вредности, финансиски поддржан од UN Women – Скопје, во рамките на проектот на UN Women „Промовирање на родово-одговорни политики и буџети: кон транспарентно, инклузивно и отчетно управување во Република Северна Македонија“, финансиски поддржан од Швајцарската агенција за развој и соработка и Шведската агенција за меѓународна соработка и развој – Сида“

НСРР и АГОРА отвораат повик за доделување финансиска поддршка на женски организации од скопски, југоисточен, источен и североисточен регион. Поддршката ќе биде доделена на проекти кои ќе придонесат кон следната цел на проектот: „Жените и нај исклучените се зајакнати да станат погласни и да влијаат на локалните процеси на донесување одлуки“.
Период на реализација на активностите е од 1 март 2021 година до 1 март 2022 година (12 месеци).

На овој повик ќе се додели финансиска поддршка за локални женски организации најмногу до 10.000 американски долари во денарска противвредност по поединечен проект.
Пријавата за овој повик се состои од поднесување на следните задолжителни документи:

1. Образецот за пријавување (апликација) можете да го преземете Овде;
2. Образец за предлог – буџет преземете Овде;
3. Тековна состојба од Централен регистар, не постара од шест месеци;
4. Кратки биографии на персоналот вклучен во проектот;
5. Статут на организацијата
6. Годишен наративен извештај за работа и финансиски извештај, за 2019 година;
7. Годишна програма за работа за 2021.
Пријавите се доставуваат најдоцна до 17.00 часот, 31.01.2021 истовремено на следните две адреси: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it и This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
Прашања во врска со повикот можат да бидат поставени исклучиво по писмен пат двете е-маил адреси: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it и This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it најдоцна до 15.01.2021. Одговорите на поставените прашања ќе бидат објавени на www.sozm.org.mk и на agora.org.mk најдоцна до 20.01.2021 година.

ПРАШАЊА И ОДОГОВРИ

За да го превземете документот ве молиме кликнете на: Прашања и одговори


Детални информации за повикот можете да најдете во документот именуван како Насоки за пријавување а кој можете да го најдете на следниот линк (преземи овде).


Во рамки на овој повик ќе се организира информативна средба на ЗУМ на 14.01.2021 во 12ч на следниов линк:  https://us02web.zoom.us/j/82189284373?pwd=TGg2Z1RZQzNKZGZFdU1lNkFuUXRDUT09

Meeting ID: 821 8928 4373

Passcode: 4JEj3e

 

ПОВИК ЗА ИЗБОР НА ОБУЧУВАЧИ                                                                                                             

1. Вовед

Сојуз - Национален совет за родова рамноправност (НСРР) во партнерство со АГОРА - Центар за промоција на граѓански вредности, во рамки на проектот „Вклучи се - Побарај гласно“, финансиран од UN Women има за цел да ги поддржи локалните женски и граѓански организации да спроведат акции за зајакнување и мобилизација на жените и нивно активно учество во  локалната заедница. Преку реализација на проектот најмалку 10 женски организации ќе ги зајакнат сопствените капацитети за мобилизација на жените во локалните заедници и  ќе ги зајакнат капацитетите на жените за застапување со локалните власти. Во следна фаза од проектот, четири организации ќе добијат финансиска поддршка да спроведуваат теренски активности и активности за консултации и застапување со локалните власти со цел интегрирање на потребите на жените во општинските програми и буџети.

За реализација на активностите на проектот, наменети за градење капацитети на женски и граѓански организации, НСРР објавува Повик за избор на двајца (2) обучувачи/-чки за подготовка и испорака на дводневна обука за „ Процеси на буџетирање во општините и акции за застапување “.


 1. 2. Опис на работни задачи и испорачани услуги

Обучувачите/-чките треба да подготват и испорачаат дводневна обука за “ Процеси на буџетирање во општините и процесите на застапување“ наменета за  најмалку 20 учеснички од 10 женски организации од скопски, североисточен, источен и југоисточен регион во РСМ.

Обуката ќе биде поделена на два дела:

-           Дел 1, првиот ден, обуката ќе се фокусира на процесите на планирање и буџетирање во општините,

-           Дел 2, вториот ден , обуката ќе се фокусира на пристапите и алатките кои можат да се користат во процесите на застапување со општините.

Обучувачите ќе треба да развијат методологија за спроведување на обуките која ќе понуди комбинација од теорија и вежби за практична примена на теоријата. Од обучувачите се очекува  заеднички и во координација со раководителката на проектот да ја развијат програмата за обуката како и алатки за оцена.

Програмата за обуката треба да ги понуди/опфати следните теми:

 • Децентрализација, организација на локалната самоуправа, локална политика и одговорност на локалната самоуправа спрема граѓаните;
 • Разбирање на процесите на донесување одлуки;
 • Механизми и методологии за ефективно учество на граѓаните во донесување на одлуки на локално ниво (вклучувајќи практични примери и успешни приказни);
 • Улогата на граѓанските организации (ГО) во процесите на донесување одлуки и видови на соработка меѓу ГО и локалната самоуправа;
 • Застапување и лобирање на локално ниво;


2.1 Задачи на обучувачите а и испорака на обуката:

-           Да развијат програма за обуката;

-           Пред обуката да подготват презентации и вежби кои ќе ги споделат со раководителката на проектот;

-           Да ја спроведат обуката;

-           Да развијат и предложат методологија за оценка на  обуката;

После спроведената обука да изготват и поднесат извештај најдоцна 7 работни дена по завршувањето на обуката.


 1. 3. Информации за ангажманот

Право на пријавување имаат организации (профитни и непрофитни) или тим од двајца обучувачи кои ги исполнуваат условите.

Периодот планиран за спроведување на обуката е 9-10 декември, 2020. Работен јазик е македонски.

Местото на одржување на обуката  дополнително ќе биде определено . Обучувачите треба да бидат подготвени за спроведување на обуката и онлајн доколку се појави таква потреба.

Целокупниот ангажман за испорака на тренингот е максимум  5 работни денови за тимот ангажирани обучувачи. Тоа вклучува подготовка (програма, презентации и материјали), испорака на обука и подготовка на извештај.

 1. 4. Потребни квалификации

Обучувачите треба да ги поседуваат следните квалификации и вештини:

 • Завршено високо образование или 10 години работно искуство во менаџирање проекти во невладин сектор на теми поврзани со човекови права, буџети, застапување и сл.;
 • Искуство во спроведување обуки (предност ќе имаат оние кои имаат искуство со испорака на обуки на предвидените теми и со граѓански  организации);
 • Испорачани најмалку 5 обуки на темите: процес на буџетирање во општините и акции за застапување;
 • Познавање на спроведување на онлајн обуки (преку користење на ZOOM или други апликации);
 • Одлично познавање на македонски јазик;
 • Способност за работење со кратки рокови и навремено испорачување на услуги.


 1. 5. Потребни документи

Понудата треба да го содржи следново:

-       Писмо за мотивација (до 500 зборови) на организацијата/тимот,

-       Кратка биографија (CV) на двајцата обучувачи со опис на експертизата релевантна за оваа задача,

-       Референтна листа на слични ангажмани (најмалку 5 за секоја од темите),

-       Финансиска понуда по испорачана услуга со сите вклучени трошоци. Истата треба да биде изразена во бруто износ во македонски денари.


Понудите треба да се достават до 18.11.2020 20.11.2020 година на следната електронска адреса This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .


Овие обуки се дел од проектот „Вклучи се – Побарај гласно!“, спроведен од Сојуз-Национален совет за родова рамноправност во партнерство со АГОРА во рамките на проектот на UN Women „Промовирање на родово-одговорни политики и буџети: кон транспарентно, инклузивно и отчетно управување во Република Северна Македонија“, финансиски поддржан од Швајцарската агенција за развој и соработка и Шведската агенција за меѓународна соработка и развој – Сида. 

Donors
Member of: