Македонски (Macedonian)
Banner
Banner
Banner

Награди

Municipalities

Banner

Оглас

Сојуз –Национален Совет за родова рамноправност објавува повик за ангажирање на 2 експерти за подготовка на Прирачник (водич) за подготовка на ИПАРД апликации во рамки на проектот „Вклучување на родовата перспектива во руралниот и земјоделскиот развој".

Потребни квалификации и вештини:

• Универзитетска диплома и / или релевантно искуство во областа на родовата рамноправност, општествените науки, правото, економијата или слично во соодветната област;

• Силни аналитички вештини и способности за пишување на извештаи;

• Добри интерперсонални вештини, јасна комуникација и способност за воспоставување на работни односи со засегнати страни, и граѓанскиот сектор.

Општо професионално искуство:

• Минимум седум (7) години професионално искуство во работењето на полето на родовата еднаквост, човекови права, развој на методологии и подготовка на извештаи и анализи. Пожелно е искуство поврзано со анализа на ИПАРД програмата и/или руралниот и земјоделскиот развој.

Предвидениот датум за почеток на ангажманот е 7 јуни 2019 година, во траење од макс. 8 дена

Заинтересираните кандидати да испратат CV и писмо за мотивација најдоцна до 06.06.2019 до 16.00 часот на емаил: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

„Спречување на насилството врз жените, спроведување на норми, промена на ставови”

Главната цел на проектот е да се воспостават заеднички стандарди во собирањето на податоци за жртвите и насилниците, со цел да се овозможи споредба на податоците собрани од различни институции во земјите и на меѓународно ниво, како и да се обезбедат подобри практики во справувањето со насилството врз жените.

Целите на проектот се:

1. Да се ​​идентификуваат сите видови на податоци и обрасци кои се користат во процесот на собирање податоци и се поврзани со насилството врз жените. Процесот треба да ги опфати сите форми на собирање податоци кои организациите на граѓанското општество ги собираат кога ќе дојдат во контакт со потенцијални или вистински жртви на насилство. Тука спаѓаат обрасци за доказ за преживеани и обрасци за проценка на безбедносен ризик;

2. Да се ​​класифицираат типови податоци и да се изврши нивна унификација како и да се воведат дополнителни референтни информации кои ќе овозможат спроведување на анализи со цел да се добие вистински доказ за состојбата во однос на степенот и преваленцијата на насилството врз жените;

3. Да се ​​подготват упатства за работа на специјализирани даватели на услуги, вклучувајќи ги и минималните стандарди за работа на специјализирани даватели на услуги, правила за доверливост, обрасци за докази за преживеани и обрасци за проценка на безбедносен ризик;

4. Врз основа на класифицирани и унифицирани типови на податоци за развивање на софтвер за собирање на податоци за давателите на специјализирани услуги на ГО;

5. Да организираат работилници и обуки со давателите на услуги од ГО за да ги запознаат граѓанските организации со новите упатства за работа на специјализирани даватели на услуги и да ги обучат претставниците на ГО за користење на новиот софтвер за собирање на податоци;

6. Да воспостават блиска соработка / координација со јавните службеници и да го презентираат новиот развиен систем за евидентирање на податоци помеѓу давателите на услуги на ГО и да дискутираат за интересот и можностите за воспоставување на еден единствен систем за собирање на податоци помеѓу давателите на услуги од јавен и граѓански сектор;

7. Да се ​​докаже и потврди дека иницијативата за развој на системот за евидентирање на податоци е ефикасна и има јасно локално влијание преку спроведување на пилотирање на новиот систем за евидентирање на податоци од страна на даватели на услуги од ГО;

8. Да се ​​подигне свеста за достапноста на услугите како одговор на насилството врз жените.

Времетраење на проектот: 18 месеци

Донатор: UNWomen Македонија, како дел од тригодишна програма „Спречување на насилството врз жените во земјите од Западен Балкан и Турција: Спроведување на норми, промена на ставови”, финансиски поддржана од Европската унија, во рамки на Инструментот за претпристапна помош ИПА II, имплементирана од Tелото на Обединети Нации за родова рамноправност и зајакнување на жените UN Women.

 

B.I.G. D.E.A.L. – Премостување на празнините за подобрување на резултати од неформално учење на возрасни и обесправените лица

Главна цел на проектот е воспоставување на НВО партнерство од 6 земји: Македонија, Белгија, Шпанија, Полска, Хрватска и Чешка

Цели:

1. Подобри едукатори, зголемени компетенции на едукаторите, преку предавање на наставниците и за наставниците, размена на добри практики;

2. Подобра комуникација, вмрежување и градење на долготрајни односи на меѓународно ниво, подобрена меѓусебна комуникација;

3. Подобар пристап до активности, олеснување на пристапот до неформално учење.

Време траење на проектот: 31-12-2017 – 30-06-2020 (30 месеци)

Донатор: ERASMUS+

 

Project "In Europe, with us or without us - the fate of the excluded and foreign"

The project "In Europe, with us or without us - the fate of the excluded and foreign" takes action on behalf of various disadvantaged groups, including seniors, women in difficult situation, victims of all kinds of violence, people with educational disabilities, migrants (with particular emphasis on the fate of women), opposing their discrimination.

Five partner meetings took place, including two of 5 training days, during which attendees – educators from partner countries of this project – gained knowledge about three specific methods (biographical narrative interview, biographical conversation, drama).

These new skills will be used to diagnose problems and attempt to resolve them, and the first step in this direction will be developing profiles of adults of various ages (25+/60+) with the disadvantaged environments. In each country, several interviews and biographical interviews with representatives of our target groups were conducted, and their fate was visualized using drama techniques.

The project was aimed at education staff and instructors of the European institutions participating in the project, a group of learners associated with these organizations and to the people from the groups vulnerable to marginalization.

Read more...

 

Networking for success

Union – National Council for Gender Equality and NGO “Open Door” from Kosovo begin with the implementation of the Cross-Border Cooperation project “Networking for success”. The project will be implemented 20 months, starting from January 2018.

Objectives of the project:

Fostering gender balance and youth society level by encouraging the involvement of women and youth in the introduction of the cultural, traditional and national values of Kosovo and Macedonia.

The specific objectives of the project are:

  1. Facilitation of trade cooperation through promotion of traditional, cultural and national handicrafts.
  2. Generating self-employment opportunities through preservation and promotion of traditional handicrafts.

Through the implementation of activities that will promote gender equality, the cultural and natural heritage will be promoted simultaneously through the commercialization of traditional handicraft (embroidery, weaving), crafts, rural tourism and traditional culinary.

The activities of the project will be implemented in two municipalities: Kumanovo and Gnjilane.

 

Donors
Member of: