Македонски (Macedonian)
Banner
Banner
Banner

Награди

Municipalities

Banner

Документ за јавни политики - Заеднички против насилен екстремизам на локално ниво

Документот за политики се фокусира на важноста на проблемот за креаторите на локалната политика, обезбедувајќи краток преглед / анализа на проблемот во локален контекст и давање јасни препораки за локалните власти и други релевантни локални засегнати страни. Препораките го следат локалниот контекст и препораките дадени во Националната стратегија за превенција на НЕ. Подготвените локалните акциски планови даваат јасни чекори и активности кои треба да ги спроведат локалните власти  по нивното одобрување во насока на превенција и спречување на развој на насилниот екстремизам на локално ниво и преземање на социјална одговорност кон заедницата.

Проектот “Заеднички против насилниот екстремизам на локално ниво” има за цел да ја подигне свеста за прашања од насилниот екстремизам  и радикализација кај младите, родителите, верските водачи и безбедносните сили како и зајакнување на меѓусекторскиот механизам за превенција од насилен екстремизам во четири мултиетнички  општини: Теарце, Долнени, Гостивар и Куманово.

Документот може да го погледнете тука.

 

Проценка на ризик од семејно насилство

Проценка на ризик од семејно насилство

 

Упатство за користење на системот за евидентирање на податоци за насилство врз жени и семејно насилство

Упатство за користење на системот за евидентирање на податоци за насилство врз жени и семејно насилство

 

Оглас

Сојуз –Национален Совет за родова рамноправност објавува повик за ангажирање на 2 експерти за подготовка на Прирачник (водич) за подготовка на ИПАРД апликации во рамки на проектот „Вклучување на родовата перспектива во руралниот и земјоделскиот развој".

Потребни квалификации и вештини:

• Универзитетска диплома и / или релевантно искуство во областа на родовата рамноправност, општествените науки, правото, економијата или слично во соодветната област;

• Силни аналитички вештини и способности за пишување на извештаи;

• Добри интерперсонални вештини, јасна комуникација и способност за воспоставување на работни односи со засегнати страни, и граѓанскиот сектор.

Општо професионално искуство:

• Минимум седум (7) години професионално искуство во работењето на полето на родовата еднаквост, човекови права, развој на методологии и подготовка на извештаи и анализи. Пожелно е искуство поврзано со анализа на ИПАРД програмата и/или руралниот и земјоделскиот развој.

Предвидениот датум за почеток на ангажманот е 7 јуни 2019 година, во траење од макс. 8 дена

Заинтересираните кандидати да испратат CV и писмо за мотивација најдоцна до 06.06.2019 до 16.00 часот на емаил: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

„Спречување на насилството врз жените, спроведување на норми, промена на ставови”

Главната цел на проектот е да се воспостават заеднички стандарди во собирањето на податоци за жртвите и насилниците, со цел да се овозможи споредба на податоците собрани од различни институции во земјите и на меѓународно ниво, како и да се обезбедат подобри практики во справувањето со насилството врз жените.

Целите на проектот се:

1. Да се ​​идентификуваат сите видови на податоци и обрасци кои се користат во процесот на собирање податоци и се поврзани со насилството врз жените. Процесот треба да ги опфати сите форми на собирање податоци кои организациите на граѓанското општество ги собираат кога ќе дојдат во контакт со потенцијални или вистински жртви на насилство. Тука спаѓаат обрасци за доказ за преживеани и обрасци за проценка на безбедносен ризик;

2. Да се ​​класифицираат типови податоци и да се изврши нивна унификација како и да се воведат дополнителни референтни информации кои ќе овозможат спроведување на анализи со цел да се добие вистински доказ за состојбата во однос на степенот и преваленцијата на насилството врз жените;

3. Да се ​​подготват упатства за работа на специјализирани даватели на услуги, вклучувајќи ги и минималните стандарди за работа на специјализирани даватели на услуги, правила за доверливост, обрасци за докази за преживеани и обрасци за проценка на безбедносен ризик;

4. Врз основа на класифицирани и унифицирани типови на податоци за развивање на софтвер за собирање на податоци за давателите на специјализирани услуги на ГО;

5. Да организираат работилници и обуки со давателите на услуги од ГО за да ги запознаат граѓанските организации со новите упатства за работа на специјализирани даватели на услуги и да ги обучат претставниците на ГО за користење на новиот софтвер за собирање на податоци;

6. Да воспостават блиска соработка / координација со јавните службеници и да го презентираат новиот развиен систем за евидентирање на податоци помеѓу давателите на услуги на ГО и да дискутираат за интересот и можностите за воспоставување на еден единствен систем за собирање на податоци помеѓу давателите на услуги од јавен и граѓански сектор;

7. Да се ​​докаже и потврди дека иницијативата за развој на системот за евидентирање на податоци е ефикасна и има јасно локално влијание преку спроведување на пилотирање на новиот систем за евидентирање на податоци од страна на даватели на услуги од ГО;

8. Да се ​​подигне свеста за достапноста на услугите како одговор на насилството врз жените.

Времетраење на проектот: 18 месеци

Донатор: UNWomen Македонија, како дел од тригодишна програма „Спречување на насилството врз жените во земјите од Западен Балкан и Турција: Спроведување на норми, промена на ставови”, финансиски поддржана од Европската унија, во рамки на Инструментот за претпристапна помош ИПА II, имплементирана од Tелото на Обединети Нации за родова рамноправност и зајакнување на жените UN Women.

 

Donors
Member of: