English (United Kingdom)
Банер
Банер
Банер

Награди

Општини

Банер

„Спречување на насилството врз жените, спроведување на норми, промена на ставови”

Главната цел на проектот е да се воспостават заеднички стандарди во собирањето на податоци за жртвите и насилниците, со цел да се овозможи споредба на податоците собрани од различни институции во земјите и на меѓународно ниво, како и да се обезбедат подобри практики во справувањето со насилството врз жените.

Целите на проектот се:

1. Да се ​​идентификуваат сите видови на податоци и обрасци кои се користат во процесот на собирање податоци и се поврзани со насилството врз жените. Процесот треба да ги опфати сите форми на собирање податоци кои организациите на граѓанското општество ги собираат кога ќе дојдат во контакт со потенцијални или вистински жртви на насилство. Тука спаѓаат обрасци за доказ за преживеани и обрасци за проценка на безбедносен ризик;

2. Да се ​​класифицираат типови податоци и да се изврши нивна унификација како и да се воведат дополнителни референтни информации кои ќе овозможат спроведување на анализи со цел да се добие вистински доказ за состојбата во однос на степенот и преваленцијата на насилството врз жените;

3. Да се ​​подготват упатства за работа на специјализирани даватели на услуги, вклучувајќи ги и минималните стандарди за работа на специјализирани даватели на услуги, правила за доверливост, обрасци за докази за преживеани и обрасци за проценка на безбедносен ризик;

4. Врз основа на класифицирани и унифицирани типови на податоци за развивање на софтвер за собирање на податоци за давателите на специјализирани услуги на ГО;

5. Да организираат работилници и обуки со давателите на услуги од ГО за да ги запознаат граѓанските организации со новите упатства за работа на специјализирани даватели на услуги и да ги обучат претставниците на ГО за користење на новиот софтвер за собирање на податоци;

6. Да воспостават блиска соработка / координација со јавните службеници и да го презентираат новиот развиен систем за евидентирање на податоци помеѓу давателите на услуги на ГО и да дискутираат за интересот и можностите за воспоставување на еден единствен систем за собирање на податоци помеѓу давателите на услуги од јавен и граѓански сектор;

7. Да се ​​докаже и потврди дека иницијативата за развој на системот за евидентирање на податоци е ефикасна и има јасно локално влијание преку спроведување на пилотирање на новиот систем за евидентирање на податоци од страна на даватели на услуги од ГО;

8. Да се ​​подигне свеста за достапноста на услугите како одговор на насилството врз жените.

Времетраење на проектот: 18 месеци

Донатор: UNWomen Македонија, како дел од тригодишна програма „Спречување на насилството врз жените во земјите од Западен Балкан и Турција: Спроведување на норми, промена на ставови”, финансиски поддржана од Европската унија, во рамки на Инструментот за претпристапна помош ИПА II, имплементирана од Tелото на Обединети Нации за родова рамноправност и зајакнување на жените UN Women.

 

B.I.G. D.E.A.L. – Премостување на празнините за подобрување на резултати од неформално учење на возрасни и обесправените лица

Главна цел на проектот е воспоставување на НВО партнерство од 6 земји: Македонија, Белгија, Шпанија, Полска, Хрватска и Чешка

Цели:

1. Подобри едукатори, зголемени компетенции на едукаторите, преку предавање на наставниците и за наставниците, размена на добри практики;

2. Подобра комуникација, вмрежување и градење на долготрајни односи на меѓународно ниво, подобрена меѓусебна комуникација;

3. Подобар пристап до активности, олеснување на пристапот до неформално учење.

Време траење на проектот: 31-12-2017 – 30-06-2020 (30 месеци)

Донатор: ERASMUS+

 

Проект „Во Европа“

Проектот „Во Европа, со нас или без нас - судбината на исклучените" има активности за разни групи во неповолна положба, вклучително и постарите лица, жените во тешка ситуација, жртви на секаков вид насилство, лица со пречки во образованието, мигранти (со посебен акцент на судбината на жените), спротивставувајќи се на нивната дискриминација.

Се одржаа пет партнерски состаноци, вклучувајќи и две 5-дневни обуки, при што учесниците - едукатори од земјите-партнери на овој проект се стекнаа со знаења за три специфични методи (биографски наративен интервју, биографски разговор, драма).

Овие нови вештини ќе се користат за да се дијагностицираат проблемите и нивно решавање, а првиот чекор во оваа насока ќе биде развивање на профили на возрасни лица од различна возраст (25+/60+) од загрозените средини. Во секоја земја беа спроведени неколку интервјуа и биографски интервјуа со претставници на нашите целни групи, а нивната судбина беше визуелизирана со користење драма техники.

Проектот беше наменет за наставен кадар и инструктори на европските институции кои учествуваат во проектот, група ученици кои се поврзани со овие организации и за луѓето од групите ранливи на маргинализација.

Повеќе...

 

Вмрежување за успех

Сојуз - Национален совет за родова рамноправност, како носител и организацијата „Отворена врата“ од Косово, започнаа со имплементација на Cross-border проект – „Вмрежување за успех“. Периодот за имплементација на проектот е 20 месеци, почнувајќи од јануари 2018 год.

Целта на овој проект е:

Потикнување на родова рамнотежа и ниво на младинско општество преку вклучување на жените и младите во претставување на културни, традиционални и национални вредности на Косово и Македонија.

Специфични цели на проектот:

1. Олеснување на трговската соработка преку промоција на традиционални, културни и национални ракотворби.

2. Генерирање на можности за самовработување преку зачувување  и промоција на традиционални ракотворби

Преку имплементација на активности кои што ќе промовираат родова еднаквост, истовремено ќе се промовира културното и природното наследство преку комерцијализација на традиционални ракотворби (везење, ткаење), занаетчиство, рурален туризам и традиционално кулинарство.

Активностите на проектот ќе се спроведуваат во две  општини: Куманово и Гњилане.

 

“Вклучување на родовите аспекти во главните политики на руралниот и земјоделскиот развој”

Од 21 декември 2017 год Националниот совет за родова рамноправност како носител, во партнерство со Здружението за рурален и регионален развој и Здружението рурална коалиција, отпочна со имплементација на проктот “Вклучување на родовите аспекти во главните политики на руралниот и земјоделскиот развој”.

Активностите ќе се спроведуваат во пет општини и околните села на Куманово, Гостивар, Струмица, Прилеп и Струга.

Целта на проектот е: Зголемен процент на користење на ИПАРД фондовите во адаптирањето на земјоделството во Македонија со стандардите на Европската унија.

Специфични цели на проектот се:

1. Да се ​​поддржи и да се подобри ефикасноста на Платежната агенција во делот на испораката на советодавни и образовни услуги преку подобрување на квалитетот на информациите и обуките доставени до граѓаните со фокус на жените и младите.

2. Да се ​​поттикне вклучувањето на родовите аспекти во земјоделските политики и руралниот развој во земјата.

Проектот е финансиран од ЕУ преку ЦФЦД при Министерство за финасии на РМ.

 

Донатори
Членка на: