English (United Kingdom)
Банер
Банер
Банер

Награди

Општини

Банер

ПОВИК ЗА ИЗБОР НА ОБУЧУВАЧ ЗА ТРЕНИНГ НА ТЕМА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ

ОПИС НА ЗАДАЧИ


1. Контекст на задачата

Националниот совет за родова рамноправност (НСРР) е национална мрежа на 116 локални женски организации посветена на родова рамноправност, заштита на женските и човековите права, развој и градење мир. НСРР има мисија да ги промовира правата на жените, да работи на елиминација на сите форми на дискриминација на жените и на изградба на општество со еднакви можности за сите.

За спроведувањето на својата програма за 2022 НСРР обезбеди оперативен грант од фондови на Европската Унија. Во согласност со Стратегијата на НСРР, целта на годишната програма е да придонесе кон родова рамноправност и почитување на човековите права во Република Северна Македонија. Специфично во текот на 2022 година со поддршката обезбедена од ЕУ НСРР ќе се стреми кон:

 • Зајакнување на ефективноста, ефикасноста, транспарентноста, отчетноста и одржливоста на мрежата и нејзините регионални центри;
 • Намалување на родово-базирано насилство, насилство врз жената и семејно насилство и реинтеграција на жртвите од родово-базирано насилство, насилство врз жената и домашно насилство;
 • Еднакво учество на жените во политичкиот и јавниот живот и во сите сфери на општеството;
 • Вклученост и активно учество на жените во процесите на прилагодување кон климатските промени.

Спроведувањето на активностите од годишната програма е предвидено да биде следено од страна на надворешен експерт/ка.


2. Опис на работни задачи и испорачани услуги

Обучувачот/ката треба да подготви и испорача дводневен тренинг за “ Стратешко планирање“ наменет за  12 учеснички од 4 женски организации од мрежата на Национален совет за родова рамноправност.

Обучувачот/ката ќе треба да развијат методологија за спроведување на тренингот која ќе понуди комбинација од теорија и вежби за практична примена на теоријата. Од обучувачот се очекува  во координација со раководителката на проектот да ја развие програмата за обуката како и алатки за оцена.


Програмата за обуката треба да ги понуди/опфати следните тематски целини:

 1. Вовед во планирањето и стратешкото планирање, клучни концепти во стратешкото планирање
 2. Визија/Мисија на организацијата;
 3. Анализа на опкружувањето: Институционална поставеност на организацијата
 4. ПЕСТ и СВОТ анализа;
 5. Стратешки цели, формулација на стратегии, содржина и формат на стратешки план;
 6. Стратешки планови и финансиско планирање;
 7. Стратешки планови и оперативно планирање/годишни планови;
 8. Стратешки планови и набљудување и оценување.

2. Специфични активности и очекувани резултати

Следните активности треба да бидат реализирани од страна на обучувачот/ката:

 • Да развие програма за тренингот;
 • Пред тренингот да подготви презентации и вежби кои ќе ги сподели со раководителката на проектот;
 • Да го спроведе тренингот;
 • Да развие и предложи методологија за оценка на тренингот;
 • После спроведениот тренинг да изготви и поднесе извештај најдоцна 7 работни дена по завршувањето на истиот.


3. Времетраење и период на спроведување на активностите

За овој ангажман се предвидени вкупно 2 работни денови. Активностите треба да се реализираат во последната недела од месец февруари 2022.


4. Квалификации и барања кои треба да ги задоволи експертот/ката

Обучувачот/ката се очекува да ги исполнува следните критериуми:

Општо професионално искуство

 • Високо образование од областа на општествени науки (економија, менаџмент). Постдпломски и докторски студии ќе се сметаат за предност.
 • Минимум 10 години работнo искуство.

Специфично професионално искуство и вештини

 • Искуство во спроведување обуки (предност ќе имаат оние кои имаат искуство со испорака на обуки на предвидените теми);
 • Испорачани најмалку 5 обуки на тема: стратешко планирање;
 • Одлично познавање на македонски јазик;
 • Способност за работење со кратки рокови и навремено испорачување на услуги.


5. Пријавување и избор

Заинтересираните кандидати/тки можат да се пријават со доставување на  следниве документи:

 • Писмо за изразување интерес;
 • Професионално CV;
 • Методологија (план за задачата);
 • Листа од три лица и нивни контакти за препорака од слични работни ангажмани;
 • Финансиска понуда, која вклучува надомест по ден во бруто износ изразена во македонски денари, со вклучен персонален данок на доход.

Пријавите треба да се достават најдоцна до 11.02.2022 на е-пошта: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите и Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите , со предмет: Апликација за ОБУЧУВАЧ ЗА ТРЕНИНГ НА ТЕМА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ.

Критериуми за избор на обучувачот/ката се претходното релевантно професионално искуство, квалитетот на предложената методологија и финансиската понуда. Кандидатите/ките кои ќе влезат во потесен избор може да бидат повикани на интервју.

 

ОТВОРЕН ПОВИК ЗА ЕКСПЕРТ ЗА МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА

ОПИС НА ЗАДАЧИ

Експерт/ка за мониторинг


 1. Контекст на задачата

Националниот совет за родова рамноправност (НСРР) е национална мрежа на 116 локални женски организации посветена на родова рамноправност, заштита на женските и човековите права, развој и градење мир. НСРР има мисија да ги промовира правата на жените, да работи на елиминација на сите форми на дискриминација на жените и на изградба на општество со еднакви можности за сите.

За спроведувањето на својата програма за 2022 НСРР обезбеди оперативен грант од фондови на Европската Унија. Во согласност со Стратегијата на НСРР, целта на годишната програма е да придонесе кон родова рамноправност и почитување на човековите права во Република Северна Македонија. Специфично во текот на 2022 година со поддршката обезбедена од ЕУ, НСРР ќе се стреми кон:

 • Зајакнување на ефективноста, ефикасноста, транспарентноста, отчетноста и одржливоста на мрежата и нејзините регионални центри;
 • Намалување на родово-базирано насилство, насилство врз жената и семејно насилство и реинтеграција на жртвите од родово-базирано насилство, насилство врз жената и домашно насилство;
 • Еднакво учество на жените во политичкиот и јавниот живот и во сите сфери на општеството;
 • Вклученост и активно учество на жените во процесите на прилагодување кон климатските промени.

Спроведувањето на активностите од годишната програма е предвидено да биде следено од страна на надворешен експерт/ка.


2. Цел и опфат на задачата

Целта на задачата на експертот/ката за мониторинг е да се осигура редовно следење на активностите со намера да се обезбеди учење, да се осигура отчетност и да се демонстрира ефективност и ефикасност во спроведувањето на програмата.

Поспецифично обврска на експертот/ката ќе биде да обезбеди поддршка на програмскиот тим во:

 1. Воспоставување на систем за мониторинг на програмските активности
 2. Прибирање на потребните податоци и нивна анализа
 3. Известување согласно на потребите на организацијата и барањата на донаторот
 4. Учење и спроведување на потребните промени и прилагодувања на програмата и стратешкиот пристап.

3. Специфични активности и очекувани резултати

Следните активности треба да бидат реализирани од страна на експертот/ката:

 • Поддршка на тимот во планирање и развој на систем за мониторинг кој ќе осигура прибирање на потребните податоци и следење дали се остваруваат планираните продукти и резултати;
 • Развој на мониторинг индикатори врз основа на постоечката логичка рамка и подготовка на план за мониторинг кој ќе ги дефинира целните вредности, методологијата за прибирање податоци и одговорностите;
 • Развој на алатки за мониторинг и насоки за проектниот тим за нивно користење;
 • Планирање на процесите на прибирање податоци;
 • Поддршка на тимот во агрегирање, сумирање и анализа на податоците и нивно соодветно презентирање во извештаите;
 • Редовни состаноци со проектниот тим за преглед на прогресот, ревизија на планот и учење.

Резултати/продукти кои треба да произлезат од работата на експертот/ката се:

 • План за мониторинг на програмата кој по потреба ќе се ажурира тековно
 • Обрасци, прашалници и други алатки кои ќе се користат во процесот на мониторинг
 • Извештај од ангажманот и реализираните активности на експертот/ката


4. Времетраење и период на спроведување на активностите

За овој ангажман се предвидени вкупно 15 работни денови. Активностите треба да се реализираат во периодот февруари – декември 2022.


5. Квалификации и барања кои треба да ги задоволи експертот/ката

Експертот/ката се очекува да ги исполнува следните критериуми:

Општо професионално искуство

 • Високо образование од областа на општествени науки (економија, менаџмент). Постдпломски и докторски студии ќе се сметаат за предност.
 • Минимум 10 години работнo искуство.

Специфично професионално искуство и вештини

 • Професионално искуство во работа со граѓански организации од најмалку 7 години;
 • Професионално искуство во работа на ЕУ проекти од најмалку 5 години;
 • Искуство како експерт во областа на мониторинг на најмалку 3 слични проекти/задачи;
 • Да поседува одлични комуникациски, презентациски и фацилитаторски вештини;
 • Одлични компјутерски вештини;
 • Познавање на англиски јазик.

Државни службеници и персонал тековно вработен во јавната администрација немаат право да бидат избрани.

6. Пријавување и избор

Заинтересираните кандидати/тки можат да се пријават со доставување на  следниве документи:

 • Писмо за изразување интерес;
 • Професионално CV (во ЕУ формат за експерти);
 • Методологија (план за задачата);
 • Листа од три лица и нивни контакти за препорака од слични работни ангажмани;
 • Финансиска понуда, која вклучува надомест по ден во бруто износ изразена во македонски денари, со вклучен персонален данок на доход.

Пријавите треба да се достават најдоцна до 10.02.2022 на е-пошта: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите и Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите , со предмет: Апликација за експерт/ка за мониторинг

Критериуми за избор на експертот/ката се претходното релевантно професионално искуство, квалитетот на предложената методологија и финансиската понуда. Кандидатите/ките кои ќе влезат во потесен избор може да бидат повикани на интервју.

 

Oглас за хонорарен ангажман со скратено работно време на позиција

Сојуз – Национален совет за родова рамноправност

Објавува оглас за хонорарен ангажман со скратено работно време на позиција

АДМИНИСТРАТОР/КА НА ВЕБ СТРАНА И СОЦИЈАЛНИ МЕДИУМИ


Критериуми за аплицирање:

 • Минимум средно образование. Предност ќе имаат кандидатите со образование од областа на маркетинг, односи со јавност и други соодветни општествено-филозофски студии;
 • Одлично познавање на Microsoft Office пакетот;
 • Одлично познавање на Англиски јазик;
 • Искуство со користење на софтвер за администрација на веб страни, платформи за дизајн и креирање на визуелни содржини за социјални медиуми ;
 • Три години работно искуство или волонтерски ангажман во граѓанскиот сектор;
 • Одлични комуникациски и вештини за пишување;
 • Амбициозност и желба за учење;
 • Самоиницијативност, проактивност, креативност, способност за креирање на креативни содржини за социјални медиуми, вешто ракување со повеќето канали на социјалните медиуми (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube), способност за планирање и испорачување на дадените обврски;

Услови:

 • Избраниот/та кандидат/ка ќе работи со скратено работно време;
 • Можност за напредување и кариерен раст согласно работната успешност;
 • Одлични услови за работа во средина со амбициозен и професионален тим.


ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

-Биографија (CV)

-Мотивационо писмо

Заинтересираните кандидати се молат своите пријави да ги достават најдоцна до 03.02.2022 на следните е-mail адреси:

TO: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

CC: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Subject: Апликација за работно место: Администратор/ка на социјални медиуми

Сите апликации ќе бидат третирани како строго доверливи. Со праќањето на апликацијата, се согласувате Вашите лични податоци да бидат користени за пополнување на слободните работни места во рамките на Сојуз-Национален совет за родова рамноправност, сè додека не нè контактирате за да ја повлечете вашата согласност. Доколку Вашите квалификации одговараат на нашите потреби, ќе Ви се обратиме за да Ве повикаме на разговор. Апликациите што ќе бидат доставени со нецелосна документација нема да бидат разгледувани. 

 

FLY-IN: Addressing Financial Literacy needs of Young NEET women towards their financial Inclusion

FLY-IN: Addressing Financial Literacy needs of Young NEET women towards their
financial InclusionMain Objective: Innovation

Description: FLY-IN project will be an effort to develop an educational program to train-the-youth workers coming from financial institutions, youth centers and educational organizations involved with youth, NEETs, migrants, and women empowerment to train young women with a double-disadvantage (NEET with a migrant background) to become financially literate.

Goals:
- To develop an innovative financial literacy training program for youth workers, to give them the tools, guidance, and proper support to train young NEET women with a migrant background.
- To directly train youth workers in Financial Literacy who in turn, will train young NEET women with a migrant background, in order to enhance and further the future effect of those trainings.

Partners: Sweden, North Macedonia, Cyprus, Greece, United Kingdom

Duration: 24 months

 

ERASMUS+ Projects

Youth against fake web (YAFW)

Related to the pandemic and increasing time which vulnerable youth is online; Increased signals of fake news and fake profiles on the web; Huge numbers of victims of cyber threats; the objectives are professionalism in youth work for social inclusion; Supporting educators, youth workers, educational leaders and support staff.

The project goals are for the youth workers to obtain competences to train youth how to behave correctly online when met with fake profiles or fake news.

The results:

1. will be e-brochure YAFW with good practices examples and models for every-day work; trained youth workers;

2. established network against fake web on Facebook.

3. The project activities are a collection and selection of best practices; analyses of the bad practices during pandemic and before the pandemic;

4.  Training of trainers; local events for transfer of acquired competences nationally; dissemination events with involvement of end-users, stakeholders, public institutions, NGOs, SMEs, the whole community.

Partners:  North Macedonia, United Kingdom, Lithuania, Bulgaria

Coordinated by: CATALYST IN COMMUNITIES – UK

Duration: 18 months


Together to Road Safety (TORS)

The objectives are the youth workers of partners to obtain necessary skills and to be equipped with innovative techniques for training and awareness raising in
order the roads to become safer place; all end-users to improve their behaviors as participants in the traffic. The main aim is to develop and share different working practices and to transfer the innovative training which will provide diverse skills and more confidence in delivering work; exchange of experiences, good practices about road safety education. The subject road safety will be
addressed locally, nationally and internationally, which is an opportunity for partners’ staff to participate in the high-quality learning activities with professionals.

Main goals:

-          Exchange of Good Practices

-          Supporting educators, youth workers, educational leaders and support staff

-          Promoting engaging, connecting and empowering young people

-          Promoting quality, innovation and recognition of youth work

Partners: North Macedonia, Bulgaria, Ireland

Coordinated by: Champions Factory – Ireland

Duration: 18 months

 

New technologies threats for elderly (NTTE)

Description: New technologies threats for elderly (NTTE) ​is 24-months Strategic
Partnership in the field of adult education with the aim to enrich competences,
support professional reliability of adult trainers and enhance the opportunity to
support seniors in their digital progress. The adult trainers will acquire
competences, skills and knowledge how to support older people in their safe
communication using new technologies in order to build correct habits and
facilitate them in social integration.

Main objective: Innovation

Partners: North Macedonia, Bulgaria, United Kingdom, Spain

Coordinated by: Champions Factory – UK

Duration: 24 months


FLY-IN: Addressing Financial Literacy needs of Young NEET women towards their
financial Inclusion

Main Objective: Innovation

Description: FLY-IN project will be an effort to develop an educational program to train-the-youth workers coming from financial institutions, youth centers and educational
organizations involved with youth, NEETs, migrants, and women empowerment to train young women with a double-disadvantage (NEET with a migrant background) to become
financially literate.

Goals:
- To develop an innovative training program for youth workers, to give them the tools, guidance, and proper support to train young NEET women with a migrant background in Financial
- To directly train youth workers in Financial Literacy who in turn, will train young NEET women with a migrant background, in order to enhance and further the future effect of those
trainings.

Partners: Sweden, North Macedonia, Cyprus, Greece, United Kingdom

Coordinated by: Internationella Kvinnoföreningen – Sweden

Duration: 24 months


Design online Educative Products and ART (DEPART)

Main Objective: Exchange of Good Practices

Field: Adult Education

DEPART is exchanging, learning by doing and finding out how to optimize the internet and its possibilities. Throughout the two years of DEPART, project partners will learn and facilitate the
exchange of artistic and cultural work. In this rich learning environment, we will use educative performing arts (theatre) for the use of social improvement and well-being. We will have a
close look at how audiences experience and learn from the educational theatre, in order to design and develop a digital approach of courses and training. The participants of DEPART,
educators and artists, have the goal to inspire each other in designing astonishing educative material.

Partners: North Macedonia, Belgium, Czech Republic, Poland, Italy, Croatia

Coordinated by: Theater van A tot Z – Antwerp, Belgium

Duration: 24 months

 

 

Educational theatre as the place of raising inclusion and employability of people with

disability – Expander (E+EXPANDER)

Main Objective: Exchange of Good Practices

E+EX brings together new organizations that use educational theatre (ET) practices in working with/for people with disability (PWD). This time we expand to organizations that work with women or immigrants, teach them to use ET, and learn from them as the “control group” (for measuring the success of our practices). Thus, the “Educathe movement” develops its network and database of good practices, and increases the popularity of ET in non-formal education and disability social work.

In E+EX, partners come together to share and document their existing ET practices and develop new ones; enhance visibility of PWD and their skills in the society and in the labor market; empower, and develop Key competences of all those involved (PWD, assistants, theatre educators). We will reach those objectives through Drama-Action Model (DAM), the basic methodological framework developed by sociologist dr.sc. Hromatko and used in all “Educathe movement” activities.

Partners: North Macedonia, Croatia, Portugal, Slovenia, Poland

Coordinated by: Centar za kulturu Tresnjevka (CeKaTe) - Zagreb, Croatia

Duration: 20 months

 

Донатори
Членка на: