Македонски (Macedonian)
Banner
Banner
Banner

Награди

Municipalities

Banner

Жените Ромки го можат тоа

Цел: Зголемување на свеста за родовата рамноправност на жените Ромки, јакнење на нивната самодоверба и охрабрување да земат активно учество во јавниот и политичкиот живот во нивните земји.

Регионален проект за политичко јакнење на жените Ромки од 12 земји во Југоисточна Европа: Македонија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Албанија, Хрватска, Унгарија, Молдавија, Романија, Словенија, Србија и Црна Гора со Косово.

Резултати: Обучени 24 национални ромски тренери од 12 земји во Југоисточна Европа; Реализирани 61 локален семинар на кои се едуцирани 1300 жени Ромки и повеќе од 100 мажи; 114 ромски жени се едуцирани за активно учество во јавниот и политичкиот живот во Република Македонија.

Донатор: Пакт за стабилност (Gender Task Force, SP GTF).

 

Donors
Member of: