English (United Kingdom)
Банер
Банер
Банер

Награди

Општини

Банер

Проекти 2004-2007

Намалување на сиромаштијата помеѓу жените во Република Македонија

Цел: Едукација на жените и јакнење на нивните капацитети за успешен настап на пазарот на трудот поради намалување на сиромаштијата и невработеноста кај жените.

Активности: отварање и опремување со техничка опрема на Бизнис тренинг центар за жени; дистрибуирање на брошурата „Од идеја до успех“; спроведување основни и напредни курсеви за компјутерски вештини; курсеви за англиски, албански и турски јазик; основни и напредни курсеви за изучување на деловен англиски јазик; подготовка на биографија (CV), писмо за мотивација и презентациски вештини; курсеви за изработка на бизнис план; основни обуки за маркетинг и менаџмент.

Донатор: Кинеска женска федерација од Народна Република Кина.

 

Жените тоа го можат III – Јакнење на капацитетите на жените во парламентот

Цел: Јакнење на капацитетите на жените членки во парламентот за инкорпорирање на родовиот концепт во правните прописи во земјата.

Жените парламентарки се стекнаа со знаења и вештини за лобирање и застапување, воведување на родовиот концепт во генералните политики согласно европската легислатива и земаа активно учество во подобрување на законската легислатива од родов аспект.

Донатор: ОБСЕ.

 

Не дозволувај да бидеш измамена

Цел: Зголемување на свеста за проблемот на трговијата со луѓе помеѓу девојките и младите жени и пошироко во локалните општини во Република Македонија.

Преку одржаните работилници 985 млади луѓе беа информирани за проблемот на трговија со луѓе, преку дистрибуција на 1000 брошури беше сензибилизирана јавноста и беше засилена соработката со иститутциите кои работат на овој проблем.

Донатор: Градот Виена.

 

Компјутерско образование за невработени жени и девојки

Цел: Зголемување на конкурентноста на невработените жени на пазарот на труд.

Преку бесплатни обуки, на невработените жени им се нудеше можност да ги зголемат своите знаења и со тоа да бидат способни да конкурираат за подобри работни места.

Донатор: Меѓународен совет на жените.

 

Жените гласачи го можат тоа 2006

Цел: Подигање на свеста за политичките и граѓанските права на жените гласачи.

Во овој проект се спроведуваа 85 работилници со жени со право на глас од сите општини во Република Македонија. На работилниците жените се информираа за правата на гласачките и процесот на гласање, истовремено се дистрибуираше и „Водич за гласање" кој беше отпечатен на ромски, српски, албански и влашки јазик во тираж од 10 000 примероци.

Донатор: Норвешка народна помош.

 

Донатори
Членка на: